%MODULE:slider/code=main%
%MODULE:slider/code=main%

SZKOLIMY KIEROWCÓW NA
NA NASTĘPUJĄCE KATEGORIE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!%MODULE:contact_form% 

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 

6) kategorii B: 18lat

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu

i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, (zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy)

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

e) uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem

złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

f) uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy

nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba

posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.